O TSP-u
STATUT UDRUGE

Na temelju članka 88. Zakona o udrugama („Narodne novine“,br. 88/01) Osnivačka Skupština udruge „TANAD S PLINARE“ održana dana 16. rujna 2006. donijela je:

 

STATUT UDRUGE „TANAD S PLINARE“

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.
Ovim statutom uređuje se: naziv, sjedište i područje djelovanja udruge; zastupanje; ciljevi te djelatnosti kojima se ti ciljevi udruge ostvaruju; način ostvarivanja javnosti rada udruge; članstvo u udruzi; plaćanje članarine te prava i obveze članova/ica; unutarnji ustroj; udruživanje u saveze ili zajednice udruga te članstvo u međunarodnim udrugama; tijela udruge, njihova struktura, sastav i ovlasti te uvjeti i način izbora i opoziva, trajanja mandata te odgovornosti članova; imovina udruge, raspolaganje s mogućom dobiti, način stjecanja imovine, prestanak udruge te postupak s imovinom u slučaju prestanka; druga pitanja u skladu sa zakonom.

Članak 2.
Naziv udruge glasi: "Tanad s plinare“. U daljnjem tekstu naziv udruge glasi: Udruga

Članak 3.
Sjedište Udruge je u Zagrebu, Pantovčak 101, Zagreb. Odluku o promjeni adrese donosi Skupština Udruge.

Članak 4.
Udruga ima znak. Znak čini stilizirana eksplozivna naprava, gdje ručica naprave čini prvo slovo „T“ od imena Udruge.

Članak 5.
Udruga ima pečat. Pečat je pravokutnog oblika a sadrži naziv Udruge, znak i sjedište.

Članak 6.
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članka 7.
Predsjednik/ica Udruge te predsjednik/ica i članovi Upravnog odbora ravnopravno zastupaju i predstavljaju Udrugu, te potpisuju sve dokumente. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje.

 

II. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

 

Članak 8.
Udruživanjem u Udrugu ostvaruju se ovi ciljevi:

 • Promicanje i njegovanje ljudskih vrijednosti, poboljšanja kvalitete zdravlja i življenja, podizanja ekološke svijesti, te unapređenja kreativne komunikacije pojedinca i društva.
 • Skrb za ostvarivanje kulturnih, društvenih i ostalih interesa građana, osobito mladeži.  
 • Otpor svakoj vrsti diskriminacije na bilo kojoj osnovi, zalaganje za aktivno promicanje, razvoj i zaštitu ljudskih prava i sloboda; formuliranje i potenciranje nenasilne ljudske komunikacije te istodobno odbijanje svih nasilnih metoda u društvenim odnosima.
 • Buđenje ekološke svijesti i zaštita okoliša; zaštita prava životinja.
 • Podržavanje svih građanskih inicijativa u izgradnji civilnog društva; povezivanje i suradnja s drugim civilnim, kulturnim, umjetničkim i sličnim grupama u Republici Hrvatskoj i svijetu, kroz podršku Nevladinim Organizacijama u promidžbi njihovih ideja.

 

Članak 9.
U svrhu ostvarivanja svojih ciljeva propisanih čl.8. ovog statuta Udruga obavlja slijedeće djelatnosti:

 • Organizira sportske, kulturne i druge javne manifestacije.
 • Razmjenjuje program i surađuje s ostalim sličnim grupama u svijetu.
 • Organizira stručna putovanja, susrete i seminare.
 • Provodi edukaciju o značenju zdravog i kvalitetnijeg života
 • Organizira izdavačku djelatnost (plakati, letci, periodički časopisi, bilteni i dr.) 
  tematski vezanu za ostvarivanje ciljeva Udruge.
 • Izdaje video zapise, nosače zvuka, CD-ROM-ove, te ostale promotivne materijale u vezi s djelatnošću koju Udruga obavlja.
 • Organizira ostale djelatnosti potrebne za ostvarivanje ciljeva Udruge.

 

Članak 10.
Poštivanje različitosti stavova, misli i ideja, sloboda izbora, tolerancija, poštivanje života i njegova dostojanstva te vjerske, nacionalne, spolne, rasne, socijalne i druge različitosti; samostalnost i autonomija u radu; javnost i demokratičnost mišljenja i odlučivanja; samoodgovornost pojedinca i organizacije za rad temeljna su načela djelovanja Udruge.

 

III. JAVNOST RADA UDRUGE

 

Članak 11.
Rad Udruge ja javan. Udruga ostvaruje javnost rada izdavanjem vlastitog glasila, održavanjem javnih tribina radi promoviranja temeljnih vrijednosti i načela na kojima počiva rad Udruge, organiziranjem ostalih javnih događanja, putem web stranice i preko sredstava javnog informiranja. Udruga obavještava svoje članove o svom radu na sjednicama Skupštine Udruge a između zasjedanja preko glasila Udruge i putem web stranice. Rad sjednica tijela Udruge je javan.

 

IV. ČLANSTVO

 

Članak 12.
Članstvo u Udrugu je u potpunosti dobrovoljno, u skladu s osobnim afinitetima, za sve građane/ke, ali uz prihvaćanje načela djelovanja i ciljeva Udruge. Članom Udruge mogu postati pojedinci i pravne osobe, zainteresirani za red i/ili pružanje pomoći svake vrste. Članovi Udruge mogu biti stranci i strane pravne osobe, pod uvjetima utvrđenim ovim Statutom i zakonom. Članom/icom Udruge postaje se upisom u knjigu članova. Udruga vodi popis članova. Članovi mogu biti redovni i počasni.

Članak 13.
Prava i obveze redovnih članova Udruge su:

 • Sudjelovanje u radu Udruge.
 • Pružanje svesrdne pomoći Udruzi i istodobno traženje pomoći od ostalih članova za ostvarivanje svojih ideja unutar područja djelovanja Udruge.
 • Biti informiran/na o radu Udruge.
 • Ocjenjivanje i kritičko promišljanje rada Udruge.
 •  Svojim djelovanjem štititi interese, ugled, čast i imovinu Udruge.
 •  Biranje (aktivno i pasivno) u sva tijela Udruge i tijela drugih organizacija kao predstavnik/ca Udruge.

 

Članak 14.
Redovnim članom Udruge postaje se upisom u knjigu članova. Članstvo u Udruzi prestaje:

 • Istupanjem
 • Neplaćanjem članarine za tekuću godinu.
 • Isključenjem.

Odluku o isključenju donosi skupština Udruge.

Članak 15.
Počasnim članom Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je značajno pridonijela ciljevima i djelatnostima Udruge. Prijedlog za počasno članstvo može dati svaki član/ica Udruge. Odluku o tome donosi Skupština Udruge. Počasni članovi ne plaćaju članarinu.

 

V. UDRUŽIVANJE  I  USTROJSTVO UDRUGE

 

Članak 16.
Udruga se može udruživati u saveze ili zajednicu udruga. Udruga se može učlanjivati u međunarodne saveze udruga. Odluku o udruživanju donosi Skupština Udruge.

 

VI. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

 

Članak 17.
Članovi/ice Udruge upravljaju udrugom neposredno na Skupštini i preko izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge

Članak 18.
Tijela Udruge su Skupština Udruge, Upravni odbor Udruge i Predsjednik/ica

 

1. SKUPŠTINA

Članak 19.
Skupština Udruge je najviše tijelo Udruge i nju čine svi redovni članovi Udruge.

Članak 20.
Skupština Udruge radi u sjednicama. Sjednice mogu biti redovne i izvanredne. Redovne sjednice Skupštine Udruge održavaju se barem jednom godišnje. Izvanredna sjednica Skupštine Udruge mora se sazvati na zahtjev 10% članova Udruge. Sjednice Skupštine Udruge saziva Predsjednik/ica osam dana prije održavanja. Sjednice vodi Predsjednik/ica Udruge.

Članak 21.
Na redovnim sjednicama Skupština Udruge:

 • Donosi, usvaja i mijenja statut Udruge.
 • Donosi poslovnik o svome radu.
 • Utvrđuje program rada i usvaja financijski plan za tekuću godinu te izvješća o njihovom ostvarenju.
 • Bira Upravni odbor Udruge.
 • Obavlja i druge poslove predviđene Statutom.

 

Članak 22.
Skupština Udruge može punovažno odlučivati ako je prisutna natpolovična većina redovnih članova. Ako se ta većina ne postigne Predsjednik/ica dužan/na je u roku od sedam dana sazvati novu sjednicu. Skupština Udruge donosi odluke konsenzusom a ako to nije moguće, natpolovičnom većinom prisutnih članova. Počasni članovi mogu sudjelovati u radu Skupštine Udruge samo putem rasprava, prijedloga i sugestija ali nemaju pravo neposrednog odlučivanja.

 

2. PREDSJEDNIK/ICA

Članak 23.
Predsjednika/icu bira Upravni odbor Udruge. Predsjednik/ica bira se na godinu dana s tim da može biti ponovno biran/a.

Članak 24.
Predsjednik/ica udruge rukovodi radom Udruge u skladu sa zakonom, Statutom Udruge i odlukama Upravnog odbora i Skupštine Udruge.

Članak 25.
Predsjednik/ica bira svog zamjenika među članovima Upravnog odbora koji ga zamjenjuje kada nije raspoloživ. Zamjenik Predsjednika/ce obnaša funkciju Predsjednika Upravnog odbora.

 

3. UPRAVNI ODBOR

Članak 26.
Upravni odbor sastoji se od tri (3) do sedam (7) članova Udruge. Članove/ice Upravnog odbora bira Skupština. Članovi/ice Upravnog odbora biraju se na vrijeme od godinu dana s tim da mogu biti ponovno birani.

Članak 27.
Članovi/ice Upravnog odbora biraju se između redovnih članova/ica Udruge.

Članak 28.
Član/ica Upravnog odbora koji ne izvršava Statutom utvrđene obveze, odnosno koji ih obavlja nezadovoljavajuće ili svojim radom šteti ugledu Udruge, može biti opozvan. Odluku o opzivu donosi Skupština na prijedlog najmanje 10% članova/ica Udruge.

Članak 29.
Predsjednik/ica saziva i rukovodi sjednicam Upravnog odbora. Sjednice Upravnog odbora održavaju se po potrebi a najmanje jednom u tri (3) mjeseca. Upravni odbor može punovažno odlučivati ako su na sjednici prisutna barem dva (2) člana. Upravni odbor odluke donosi konsenzusom, ako to nije moguće, barem tri (3) člana moraju biti za odluku.

Članak 30.
Upravni odbor:

 • Upravlja Udrugom u skladu s zakonom, Statutom, načelima i temeljnim vrijednostima Udruge.
 • Bira i razrješuje Predsjednika/icu Udruge.
 • Izvršava odluke Skupštine.
 • Predlaže Skupštini Statut te izmjene i dopune Statuta.
 • Priprema godišnji program rada i financijski plan, te izvještaj o radu i financijskom poslovanju.
 • Brine o imovini Udruge i prikupljanju novčanih sredstava, te o načinu ulaganja dobiti u unapređenje djelatnosti Udruge.

 

VII. IMOVINA UDRUGE

 

Članak 31.
Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge financiraju se:

 • Sredstvima od članarine i doprinosa.
 • Iz prihoda od darova, donacija, priloga i sl.
 • Namjenskim sredstvima dobivenim od državnih tijela i drugih organizacija u svrhu ostvarivanja postojećih ciljeva.
 •  Iz prihoda ostvarenih obavljanjem djelatnosti definiranih u čl.9. ovog statuta.
 • Prihodima od imovine i imovinskih prava
 • Iz drugih izvora sukladno zakonom.

 

Članak 32.
Financijsko poslovanje Udruge vodi se na temelju važećih zakonskih propisa.

Članak 33.
Udruga za ostvarivanje svojih ciljeva može osnovati i trgovačko društvo koje može obavljati gospodarsku djelatnost u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Članak 34.
Imovinu Udruge čine novčana sredstva, nekretnine, pokretnine, oprema, inventar i druga imovinska prava.

Članak 35.
Udruga odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom. Dobit koju Udruga ostvari obavljanjem društvenih djelatnosti ili od svoje im vine služi za obavljanje i unapređivanje vlastitog rada te za uredno poslovanje Udruge.

Članak 36.
U slučaju prestanka rada Udruge nastupanjem zakonom predviđenih razloga za prestanak, imovina Udruge pripast će udruzi ili udrugama sa sličnim programskim ciljevima i djelatnostima. Odluku o tome (izbor udruge) donijet će Skupština Udruge.

 

VIII. PRESTANAK RADA

 

Članak 37.
Predsjednik/ica Udruge dužan/a je podnijeti prijavu o prestanku rada Udruge nadležnom organu radi brisanja iz Registra udruga.

 

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 38.
O svim proceduralno-statutarnim pitanjima koja nisu rješena ovim Statutom odlučuje Upravni odbor. Sva tumačenja Statuta daje Upravni odbor.

Članak 39.
Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u Registar udruga pri tijelu državne uprave nadležnom za registraciju.

 

 

                                                                                            Predsjednik Udruge

                                                                                             Milan Plećaš